Privacy & Rechten

Privacy 
Bij het registreren van de patientgegevens wordt gebruik gemaakt van VECOZO. Dit is een registratie en declaratiesysteem waar uw huisarts en apotheker ook gebruik van maken. Indien u niet wilt dat uw gegevens op deze wijze geregistreerd worden dan kunt u dit kenbaar maken. Consequentie hiervan kan zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten niet zal vergoeden. Hetgeen de psychiater uit hoofde van zijn functie te weten komt valt onder het medische beroepsgeheim. Er zal daarom geen informatie verstrekt worden aan derden tenzij in overleg met u en dan bij voorkeur schriftelijk.

Rechten 
U heeft recht op inzage in uw medische dossier en u kunt hiervan een afschrift vragen. Voor de verdere rechten en plichten wordt verwezen naar de WGBO.

Privacy Policy
Herstel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze Privacy policy beoogt heldere en transparante informatie te geven over hoe Herstel omgaat met persoonsgegevens.Herstel doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Herstel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat Herstel in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als dit nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Herstel is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover hebt kunt u contact opnemen via de contactgegevens op deze website.